Zalo
Skype
Tel: 0902 035 990 (Mr Long)/ 0987 905 948 (Ms Xuân)

Cân kỹ thuật, cân phân tích, cân sấy ẩm, cân tỷ trọng