Zalo
Skype
Tel: 0902 035 990 (Mr Long)/ 0987 905 948 (Ms Xuân)

Máy phân tích chỉ số lưu huỳnh, ẩm, tro, bốc của than, nhiệt chảy mềm