0902 035 990/ 0987 905 948

Máy phân tích chỉ số lưu huỳnh, ẩm, tro, bốc của than, nhiệt chảy mềm