0902 035 990/ 0987 905 948

Máy kéo nén vạn năng, thử độ bền