0902 035 990/ 0987 905 948

Nuôi cấy tế bào, đếm khuẩn lạc