0902 035 990/ 0987 905 948

Máy PCR, Máy đọc Elisa, Hệ thống đọc hình ảnh GelSMART, bể ủ nhiệt