Zalo
Skype
Tel: 0243 222 2956 (Mr Long)/ Mobile: 0902 035 990

Máy chuẩn bị nguyên liệu (trộn, xát, ...)