0902 035 990/ 0987 905 948

Bộ thiết bị thí nghiệm phản ứng hóa học